Siswa Med.Co Asal SMA MUHAMMADIYAH 23 JAKARTA TIMUR BERHASIL MASUK FK